Definition of xanthomatous

  1. xanthomatous Adjective of, or relating to xanthoma or xanthomatosis
Feedback Form