Definition of xerodermia

  1. xerodermia Noun xeroderma
Feedback Form