Definition of xerostomia

  1. xerostomia Noun Abnormal dryness of the mouth.
Feedback Form