Definition of zygomas

  1. zygomas Noun Plural of zygoma
  2. zygoma Noun The cheekbone.
Feedback Form