Definition of zygomata

  1. zygomata Noun Plural of zygoma
  2. zygoma Noun The cheekbone.
Feedback Form