kolkhoz


From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48:

kolkhoz \kol*khoz"\ n. [Russian, concatenated from kollektivnoye
   khozyaistvo, collective farm.]
   A collective farm owned by the communist state, in the former
   USSR.
   [WordNet 1.5]
Feedback Form