nematoblast


From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48:

nematoblast \nem"a*to*blast\, n. [Nemato- + -blast.] (Biol.)
   A spermatocyte or spermoblast.
   [1913 Webster]
Feedback Form