vitriolization


From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48:

Vitriolization \Vit`ri*ol*i*za"tion\, n. [Cf. F.
   vitriolisation.] (Old Chem.)
   The act of vitriolizing, or the state of being vitriolized;
   vitriolation.
   [1913 Webster]
Feedback Form