yuke


From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48:

Yuke \Yuke\ ([=u]k), v. i. & t.
   Same as Yuck. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]
Feedback Form